Wat doen we

Bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW) en Vertrouwenspersoon

• inhoudelijk: wat is BMW?
• preventie en re-integratiebegeleiding
• positie binnen Arbo-aanpak (relatie met BA, P&O, case-manager/leidinggevende)
• verzuim-training en advisering

Inhoudelijk: wat is BMW?
Bedrijfsmaatschappelijk werk in brede zin is gericht op psychosociale vraagstukken waarvan oorzaken kunnen liggen in de werksituatie, in de privé situatie of in een combinatie van beiden. In alle gevallen is het aangrijpingspunt van de begeleiding de persoon van de medewerker.

De begeleiding van de werknemer (cliënt) gaat samen met advisering van de werkgever (opdrachtgever). Bedrijfsmaatschappelijk werk onderscheid zich door juist te werken aan de verbinding van beider belangen en te streven naar oplossingen die voor beiden werkbaar zijn. De focus bij individuele begeleiding is altijd op preventie van verzuim of re-integratie in de werksituatie. De begeleidingstrajecten zijn in principe kortdurend.

Verzuim-situaties zijn vaak vastgelopen situaties: van medewerkers in hun organisatie, in hun privésituatie of in zichzelf. De essentie van ons werk is dat we zaken in beweging brengen. Zowel bij medewerkers als bij organisaties en in de communicatie daartussen. Wij brengen medewerkers in beweging en ondersteunen bij het opnemen van de eigen verantwoordelijkheid voor gezondheid en werk. De insteek is altijd positief: wat kan er wèl?

Onze stelling: zaken losmaken is een kunst, zaken in structuur zetten en tot oplossing brengen, is een kunde.

Preventie en Re-integratiebegeleiding
In veel gevallen hebben psychosociale problemen een lange aanloop. Signalen zijn vaak lang van tevoren al zichtbaar. Een snelle interventie kan -vaak langdurige- uitval voorkomen. Om die reden wordt BWM vaak preventief ingezet, dus nog voor er sprake is van uitval door ziekte. Zowel de verwijzer als de medewerker worden geadviseerd over preventieve maatregelen.

Bij arbeidsongeschiktheid is terugkeer in de werksituatie soms lastig, zeker als die werksituatie een rol heeft gespeeld bij de arbeidsongeschiktheid. Begeleiding door BMW in deze fase helpt het re-integratieproces versnellen en valkuilen vermijden zodat de re-integratie ook duurzaam is.

Samenwerking in de Arbo-aanpak
Voor succesvolle preventie en re-integratie is samenwerking cruciaal. Afstemming met leidinggevende, P&O en Bedrijfsarts is vaak nodig omdat ieder vanuit zijn eigen rol en expertise een bijdrage kan leveren. BMW wordt ingezet bij psycho-sociale problematiek, maar de grens tussen ‘medisch’ en ‘psychologisch’ is in de praktijk niet zo strikt. Bedrijfsarts en BMW werken daarom veelal aanvullend.

Waar het psychische problematiek betreft kan specialistische hulpverlening nuttig en nodig zijn. BMW beschikt over een uitgebreid netwerk van specialisten. Indien specifieke problematiek aan de orde is dan verwijzen wij gericht door naar reguliere hulpverlening, meestal op grond van de eigen ziektekostenverzekering van medewerkers zelf.

Verzuim-training en advisering
De rol van leidinggevenden bij verzuimpreventie en -begeleiding is zeer belangrijk. We verzorgen trainingen voor managers om hen te helpen bij die belangrijke rol.  Uitgangspunt daarbij is enerzijds altijd de concrete casus uit de praktijk van de manager, en anderzijds de persoonlijkheid van de manager. De training is dus maatwerk voor de organisatie en binnen de training wordt ook uitgegaan van de kwaliteiten en mogelijkheden van de manager. Dubbel maatwerk dus. We doen dit vaak in samenwerking met de bedrijfsarts en altijd met een ervaren trainingsacteur.

Op thema-bijeenkomsten, in workshops of bij management-overleggen van organisaties, geven wij presentaties over verzuimaanpak en de rol van BMW daarin. Ook daarin is het sleutelwoord weer ‘praktisch’: de vertaalslag naar uw concrete casussen zodat u helder beeld krijgt waar voor u de winst zit.