Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij enkele van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
M. Hulst, zelfstandig vertrouwenspersoon en bedrijfsmaatschappelijk werker en eigenaar van Bmw AnnoNu.
IJsselkade 15, 7201 HC Zutphen, chienehulst@xs4all.nl
Bmw AnnoNu verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan mij verstrekt via, email, gesprek, telefoon en app.

Persoonsgegevens 
Bmw AnnoNu verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Doeleinden 
Bmw AnnoNu verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

Grondslagen 
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomsten met de verschillende organisaties, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verstrekking aan derden
De gegevens van de individuele casussen zullen nooit aan derden worden verstrekt.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren 
Bmw AnnoNu zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Bmw AnnoNu passende beveiligingsmaatregelen genomen. De inhoud van de casussen staat op een extern informatiemedium dat alleen door mij gebruikt wordt. De mail en de financiële administratie wordt afgehandeld op een beveiligde computer.

Cookies
Deze website gebruikt geen cookies.

Uw rechten
U heeft het recht om Bmw AnnoNu een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u Bmw AnnoNu verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
Bmw AnnoNu, IJsselkade 15 7201HC Zutphen. chienehulst@xs4all.nl of 06-45434266

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Bmw AnnoNu, laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018
Bmw AnnoNu kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Voor vragen over onze dienstverlening of voor aanmelding van cliënten:
mail (info@bmw-annonu.nl) of bel (06-45434266).