Hoe werken we

Een kort overzicht van onze aanpak voor zowel werknemers als werkgevers:

Voor vragen over onze dienstverlening of voor aanmelding van cliënten, 

mail of bel  Chiene Hulst:  info@bmw-annonu.nl  / 06-45434266

 

De gang van zaken van aanvraag tot afronding

Na verwijzing van de medewerker via de leidinggevende/case-manager, P&O-functionaris of uw bedrijfsarts, wordt een intakegesprek met de betrokken medewerker ingepland.

1. In één intakegesprek wordt met de medewerker de kern van de problematiek in kaart gebracht.

2. De medewerker krijgt een helder advies.

3. De leidinggevende krijgt een korte intakerapportage met situatieschets en voorstel voor aanpak en/of een advies.

Vervolgens beslist de leidinggevende of die fiat geeft aan de voorgestelde aanpak.  Na uitvoering van het begeleidingstraject wordt afgerond met een beknopte eindrapportage. Als er aanleiding toe is, dan wordt tussentijds direct contact gezocht met de leidinggevende voor overleg. Soms is een tussenevaluatie of een drie-gesprek met de medewerker nuttig en nodig.

Meestal (90% van de gevallen) is de begeleiding door BMW kortdurend: soms is de intake + advies en gerichte verwijzing al voldoende, gemiddeld volgen 3 tot 5 begeleidingsgesprekken.

Effect van (preventieve) intake en begeleiding door BMW

 Wat kunnen medewerkers, onze cliënten, verwachten?

 Een open gesprek waarin alles op tafel komt wat relevant is voor preventie van verzuim of  duurzame re-integratie

Een veelgehoorde opmerking na een eerste (intake-)gesprek met BMW:
“Ik wist niet dat dit allemaal op tafel zou komen, ik had niet verwacht dat het zo verhelderend en nuttig zou zijn.”